Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy prawnej o zgłaszenie treści pomocy wraz z dowodem dokumentującym uprawnienie do uzyskania bezpłatnej porady prawnej.

Stowarzyszenie świadczenia pomocy prawnej
dla najuboższych

05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 31 lok. 307
tel. 022 793 04 58
e-mail: sspp@sspp.waw.pl

NIP 536 48 18 084
REG 140 99 56 90
KRS Nr 0000 28 09 43
Ochrona znaku logo Nr Z-328823
Nr konta ING Bank Śląski, oddział Legionowo
Nr 30 1050 1012 1000 0023 1769 4202

 

 

Cele i sposoby realizacji celów określone w statucie stowarzyszenia

§ 4

Celami Stowarzyszenia świadczenia pomocy prawnej dla najuboższych jest:

 1. świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych (osób fizycznych),
 2. świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej dla dzieci ze środowisk najuboższych w celu wyrównania im szans,
 3. świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia w ramach działalności statutowej,
 4. organizowanie i propagowanie działalności doradczej i konsultacyjnej,
 5. propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
 6. upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 7. propagowanie zasad praworządności i sprawiedliwości społecznej,
 8. udzielanie - w ramach działalności statutowej - pomocy, w tym pomocy prawnej osobom fizycznym i innym podmiotom.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współdziałanie z organami administracji, instytucjami publicznymi, organizacjami samorządów zawodowych, organizacjami i instytucjami społecznymi lub gospodarczymi,
 2. przedstawianie właściwym organom postulatów i opinii w sprawach związanych z celami oraz z działalnością Stowarzyszenia i jego członków,
 3. organizowanie szkoleń, konferencji, wykładów, poradnictwa i konsultacji,
 4. organizowanie punktów bezpłatnej pomocy prawnej.
Stowarzyszenie świadczenia pomocy prawnej dla najuboższych - www.sspp.waw.pl
05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 31 lok. 307, tel. 022 793 04 58, e-mail: sspp@sspp.waw.pl